Dự án

Chỉ là chia sẻ chút tri thức mình có…

 1. Thư viện cho trường tiểu học (Mỹ Nghiệp, rồi sẽ thực hiện các làng khác)
 2. Thư viện palei (làng)
 3. Phòng trưng bày các vật phẩm văn hóa Cham
 4. Quỹ Jakana cho phụ nữ nghèo và học bổng cho trẻ em nghèo
 5. Phát triển giáo dục mới tại palei
 6. Nhà trẻ palei
 7. Quỹ phát triển nông nghiệp – nông dân
 8. Nghiên cứu văn hóa Cham và viết sách
 9. Website www.gilaipraung.com
 10. Vườn thuốc địa phương
 11. Coaching: the A.R.T. of life