Đọc

Đôi lúc mình quên… để gợi nhớ… chia sẻ những điều hay…

:. “My life is my message” – Mahatma Gandhi Cuộc đời là thông điệp

  • Tướng do tâm sanh
Tâm tịnh Thần sáng
Thần sáng Trí minh
Tâm bất tịnh, Thần suy
Thần bất tịnh Trí bất minh (Lão Tử)